Algemene ledenvergadering 2020 hsv. MauritsAlgemene ledenvergadering 2020
Op 29 mei 2020 zou hsv. Maurits een algemene ledenvergadering organiseren. Daarover gaat deze informatie.


Statuten
De statuten van hsv. Maurits vermelden, dat ieder kalenderjaar voor 1 juni een algemene ledenvergadering gehouden dient te worden. Vaste agendapunten daarbij zijn de (her)verkiezing van bestuursleden en het verslag van de kascontrolecommissie, waarna decharge van de penningmeester. In 2020 is deze vergadering gepland op 29 mei.


Corona-bepalingen
In verband met de coronasituatie kan een vergadering van het formaat van de jaarvergadering, gezien het aantal aanwezige leden, niet vr 1 juni doorgaan. Zelfs de controle over de kasgelden kan niet doorgaan, aangezien het daarbij aanwezige gezelschap waarschijnlijk uit meer dan drie personen bestaat.


Gevolgen

Om de penningmeester decharge te verlenen over de handelingen rond kasgelden, is een verklaring nodig van de kascontrolecommissie. Die verklaring kan niet afgegeven worden, aangezien de commissie niet met de penningmeesters kan vergaderen.
Eventueel aftredende bestuursleden kunnen niet tijdens de vergadering herkozen worden. Eventuele nieuwe aanmeldingen kunnen niet gekozen worden.


Bestuursvoorstel

Het bestuur van hsv. Maurits stelt, gezien het bovenstaand en gelet op de omstandigheden, het volgende voor:

1. de algemene ledenvergadering van het jaar 2020 wordt geannuleerd

2. de aftredende bestuursleden blijven aan tot de algemene ledenvergadering van 2021 en stellen zich dan wel of niet herkiesbaar

3. zich nieuw aanmeldende bestuursleden worden tot de algemene ledenvergadering van 2021 in het bestuur opgenomen en dan aan de
    vergadering van 2021 voor verkiezing voorgedragen

4. zodra de mogelijkheid zich voordoet dat de kascontrolecommissie de boeken kan controleren, gebeurt dit overeenkomstig de
    bepalingen  in de  statuten. De commissie stelt een verklaring op, die vervolgens in de kantine aan de leden ter informatie voorgelegd
    wordt. In het informatiekastje wordt deze verklaring ook opgehangen. Deze verklaring komt op de algemene ledenvergadering
    van 2021 alsnog ter tafel.


Dit bericht wordt openbaar gemaakt via de website van de vereniging.Het bestuur van hsv.Maurits
                                       terug naar mededelingen