Gemeentelijk reglement

Deel 1: Vervoermiddelen
1.

2.
3.

4.

5.
Het is verboden zich op het terrein te begeven met auto's, motoren en (brom)fietsen, mits door de gemeente Sittard-Geleen anders wordt aangegeven.
Auto's,  motoren en (brom)fietsen dienen in de daarvoor aangegeven vakken te worden geparkeerd  c.q.gestald.
Auto's, motoren en (brom)fietsen welke buiten de  aangegeven vakken worden geparkeerd c.q. gestald,  kunnen door de gemeente c.q. hsv. Maurits worden verwijderd.
Het gebruik van de stalling is voor eigen risico. Aanbevolen wordt het vervoermiddel deugdelijk af te sluiten. (Brom)fietsen mogen  middels een slot aan de rekken worden bevestigd.
Het is verboden op de wandelpaden rond de vijver enige andere sport dan de hengelsport uit te oefenen.

Deel 2: Afval

1. Papier, plastic en ander klein afval dient in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Deel 3: Honden

1.

2.

3.
4.
5.
6.
Het is verboden honden mee te nemen op de paden rondom de visvijver
Op het doorgaande pad op de dijk is het toegestaan een hond   mee te nemen
Honden dienen aangelijnd te zijn
Het is verboden honden in het water te laten
De hondenbezitter dient de uitwerpselen zelf te verwijderen
Het is toegestaan met honden de kantine van de visclub te   bezoeken


Deel 4: Over het vissen
1.
2.
3.

4.

5.

6.


7.
Het is verboden in de kweekvijver te vissen
Het is verboden te vissen in het paaigebied
Vissen is alleen toegestaan op de daarvoor aangelegde vissteigers en alternatieve viszones
Voor verdere regelgeving omtrent het vissen en de visuitrusting    wordt verwezen naar het reglement van hsv. Maurits
Het is hsv. Maurits toegestaan alternatieve visplaatsen aan de vissers aan te wijzen.
De gemeente en hsv. Maurits behouden het recht vissen in de aanwezige viszones c.q. op de aanwezige vissteigers te verbieden
Ter voorkoming van beschadiging is het ten strengste verboden draagpennen of puntige voorwerpen in de draadkorven te slaan

                                           Deel  5: Overig
mededelingen
verleden_en_heden
bestuur_en_contact
lid worden
onze kantine
reglementen 
wedstrijdprogamma
andere_activiteiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
Het is verboden dieren te voederen, te verjagen of hun rust te verstoren.
Het is verboden planten of delen van planten te beschadigen of mee te nemen
Het is verboden de rust te verstoren in het gebied door luidruchtig gedrag, muziek o.d
Het is verboden zich in het water te bevinden d.m.v. zwemmen, boten o.d
Het is verboden van de paden af te wijken
De gemeente en hsv. Maurits zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen en/of vandalisme
Het is niet toegestaan het broedplaatsgebied van de kweekvijver te betreden. Ter voorkoming van oeverbeschadigiing is het max. waternivo 54.68 N.A.P.
Als bovenstaande regels en eventuele mondelinge c.q. schriftelijke aanwijzingen niet worden nageleefd, kan dit leiden tot het nemen van maatregelen door de gemeente Sittard-Geleen en/of hsv. Maurits, waarbij het inschakelen van de politie niet uitgesloten is.

Iedere bezoeker van de vijver wordt geacht van dit reglement op de hoogte zijn!