Hengelsportvereniging Maurits Geleen

Voorlopige agenda algemene ledenvergadering 2019

Datum: 24 mei 2019

Plaats van handeling: kantine visvereniging 1. De voorzitter opent de vergadering. Welkomstwoord; herdenking overleden leden, mededelingen.

 2. Verslag van de vergadering van 2018. Zijn er vragen en/of opmerkingen?

 3. Verslag door de penningmeester. Toelichting op de financiŽle toestand van de verenging aan de hand van de cijfers over 2018 en de begroting over 2019.

 4. Verslag van de kascontrolecommissie.

 5. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie.

 6. Verkiezing bestuursleden. Rob Reijnders, commissaris visstandbeheer, is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Stemming.

 7. De voorzitter, Huub Notten treedt af. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Peter Jorritsma kandidaat als nieuwe voorzitter. Andere kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot 10 dagen voor de vergadering melden bij ondergetekende. Voorstellingsronde van de kandidaat-voorzitter(s). Stemming.

 8. Wil Verdonschot treedt af als waarnemend secretaris. Er is geen opvolger. Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich tot 10 dagen voor de vergadering melden bij ondergetekende.

 9. Het bestuur stelt aan de leden voor de heer X te royeren als lid van de vereniging. Toelichting door het bestuur. Gelegenheid voor de betrokkene zich te verdedigen. Stemming.

 10. Leden kunnen voorstellen doen ter behandeling op de algemene vergadering. Dat kan tot 10 dagen voor de vergadering bij ondergetekende. Behandeling van eventuele voorstellen.

 11. Gelegenheid uw vragen voor de rondvraag te noteren

 12. Pauze.

 13. Rondvraag. Beantwoording van uw vragen.

 14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Namens het bestuur,


Wil Verdonschot