Wij en uw privacy

Hengelsportvereniging Maurits hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hengelsportvereniging Maurits houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regel- en wetgeving. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:
* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze verstrekt
* de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
   waarvoor ze worden verstrekt
* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we uw persoonsgegevens nodig hebben
* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
* op de hoogte zijn van uw rechten, u hierop wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Hengelsportvereniging Maurits verwerkt ten behoeve van
* het maken van een individuele jaarvergunning
* het opmaken van een totaaloverzicht van uitgeschreven jaarvergunningen
* het maken van een overzicht van deelnemers aan onze wedstrijden
* het opmaken van de uitslag van de wedstrijden
* het publiceren van de uitslag op onze website
Hengelsportvereniging Muarits zal geen foto's op haar website publiceren met daarbij de naam van de gefotografeerde, ook niet als het volwassenen betreft.
Voor de vermelde doelstelling vraagt de Hengelsportvereniging van u de volgende gegevens:
* uw voornaam
* uw achternaam
* uw adres en woonplaats
* uw geboortedatum (i.v.m. jaarvergunning junior of senior)
* een pasfoto voor uw vergunning

Opslag persoonsgegevens
Hengelsportvereniging Maurits bewaart bovenvermelde gegevens ten behoeve van uw jaarvergunning gedurende het jaar waarin deze vergunning geldig is. De gegevens ten behoeve van de inschrijving voor een wedstrijd blijven bewaard gedurende het jaar, waarin deze wedstrijd plaatsvond.
Uitslagen van wedstrijden zijn op onze website terug te vinden. Wij verwijderen de uitslag na maximaal vijf jaar.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft ten allen tijde het recht de door u aan ons verstrekte gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, b.v. dat u uw naam niet vermeld wenst te zien in de uitslag van een wedstrijd, c.q. uw naam niet vermeld wenst te hebben op de publicatie van de uitslag op onze website. Wij maken uw naam dan onherkenbaar.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking onzerzijds van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact op te nemen met het bestuurslid "privacy". U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aldus vastgesteld op 25 mei 2018,
het bestuur van Hengelsportvereniging Mauritsterug naar mededelingen